VERASET İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ


En sık olarak sorulmakta olan sorulardan bir tanesi de veraset intikal vergisi beyannamesi ne zaman verileceğidir. Öncelikle veraset ve intikal vergisini açıklayarak başlayabiliniriz. Veraset ve intikal vergisi, veraset yolu ile ya da karşılıksız bir şekilde mal kazanan şahıs veraset ve intikal vergisi mükellefi sayılmaktadır.  Mükelleflerin beyanname verme süreleri belirlenmiştir.

Veraset İntikal Vergisi Beyannamesi Nasıl Hazırlanır ve Ne Zaman Verilir?

Vatandaşların, veraset intikal vergisi beyannamesi verirken tapu ya da tapular, vefat edenin banka veya bankalarda parası var ise bunların dökümü, hisse senedi, tahlil, telefon, araba gibi vs. menkul malları varsa bunların dökümü ve birer fotokopilerinin vergi dairesinin isteğine göre borçlar var ise bunların belgeleri ile birlikte yazılmaları gerekmektedir.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekiyor.

Beyanname İle Birlikte Verilmesi Gereken Belgeler Nelerdir?

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi verecekler aşağıdaki belgeleri de beyannameye eklenmek zorundadırlar.

 1. Beyannameyle birlikte Veraset İlamı aslı,
 2.  01.06.2008 öncesinde ölen şahsın en son olarak ikamet ettiği yeri gösteren Ölüm ve Mirasçı Bildirimi, (Muhtarlık ya da Nüfus Müdürlüklerinden)
 3. Bahse konu olan gayrimenkullerde tapunun fotokopisi ve bağlı olduğu belediyelerden alınan emlak vergisine esas olan ölüm tarihine ait değeri gösterir tasdikli belgenin aslı, (İmzalı ve mühürlü)
 4. Murise ait banka hesaplarında bankalardan ya da alacağı varsa bulunduğu kurumlardan ölüm tarihi itibariyle alacağını ve faizli bakiye tutarını gösterir yazı,
 5. Ruhsata tabi taşınır malların (Kara, deniz, hava taşıtı, silah vb.) ruhsat fotokopileri, sigorta poliçesi, gemi sicil tasdiknamesi
 6. İndirilmesi talep edilen borç ve masraflara ait belgeler, (Ölüm tarihi itibariyle)
 7. Vefat eden kişinin ticari ya da serbest meslek faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olması halinde;
 8. Ölüm günü tarihli kıst dönem bilançosu ya da işletme hesabı hülasası ya da serbest meslek kazanç bildirimi ( Serbest Muhasebeci veya S.M.M.M tasdikli)
 9. Aynı belgelerin ölüm tarihinden bir önceki takvim yılına ait Gelir Vergisi açısından bağlı olduğu yetkili Vergi Dairesi tarafından tasdikli suretleri ( 2 nüsha)
 10. Stok ve demirbaşların listesi,
 11. İşletme aktifinde kayıtlı araçların ruhsat fotokopileri ya da ilgili Trafik Şube Müdürlüğü’nden alınacak araç bilgilerini gösterir yazı,
 12. İşletme aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin tasdikli emlak bildirimleri,
 13. Vefat eden kişiye ait şirket hissesi bulunması halinde;
 14. Murisin şirkette ölüm günündeki hisse nispetini belirtir Anonim Şirketler için Hazirun Cetveli / Limited Şirketler için Ticaret Sicil gazetesi,
 15. Ölüm tarihinden önceki takvim yılına ait vergi dairesi tasdikli bilanço,  (2 nüsha)
 16. Ölüm günü tarihli kıst dönem bilançosu ve mizan (SM veya SMMM veya kanuni temsilci tarafından tasdikli 2’şer nüsha)
 17. İşletme aktifinde kayıtlı araçların ruhsat fotokopileri ya da ilgili Trafik Şube Müdürlüğü’nden alınacak araç bilgilerini gösterir yazı,
 18. İşletme aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin tasdikli emlak bildirimleri,
 19. Ortaklara borçlar ya da alacaklar varsa ayrıntılı olarak listesi, mizanda belirtilmesi.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*