MÜNFERİT BEYANNAME

Münferit beyanname, gelir vergisi kapsamında verilen beyannameler arasında yer almaktadır Gelir vergisi kapsamında verilmekte olan beyannameler arasında yer almakta olan münferit beyanname, dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanların bildirilmesi manasına gelmektedir.

Münferit Beyanname Nedir?

Dar mükellefiyete tabi mükelleflerden yıllık beyanname vermeye mecbur olmayanlar arasında gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan diğer kazanç ve iratlarını gayrimenkulün bulunduğu, menkul malların ve hakların elden çıkarılmasından doğan diğer kazanç ve iratlarını ve mal ve hakların Türkiye’de elden çıkarıldığı gibi durumlar yer almaktadır.

Ticari veya zirai bir işletmenin faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi karşılığında elde ettikleri diğer kazanç ve iratlarını işletmenin bulunduğu durumu da yer almaktadır. Ayrıca diğer hallerde Maliye Bakanlığınca belirlenen,  Yerin vergi dairesine münferit beyanname ile bildirmeye mecburdurlar.

Münferit beyanname ile ilgili merak ettiklerinizi aşağıdaki münferit beyanname örneğini inceleyerek öğrenebilirsiniz. Sevgili okurlarımız vergi ve vergilendirme konusunda sizlere elimizden geldiği kadar önemli gördüğümüz bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Gib.gen.tr ailesi olarak hiç bir ticari kaygı taşımadan sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

     MÜNFERİT BEYANNAME
                                                                    (Dar Mükellefiyete Tabi Mükelleflerden Yıllık

Beyanname Vermeye Mecbur Olmayanlar İçin)(*)

…………………………  VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE  
 

İL : ……………….……   İLÇE : ……………………………….

 

VERGİ KİMLİK NO. (**) :..…..…………………..

 

MÜKELLEFİN VE TEMSİLCİSİNİN
 

Adı ve Soyadı Varsa Unvanı

 
 

İşi veya Mesleği

   

Uyruğu

 
 

Türkiye’deki Adresi

 
 

İşyeri Adresi

 
E-Posta Adresi  
 

Telefon No.

 
 

Beyanname Mükellef Adına Türkiye’de Başka Bir Kimse Tarafından Verilmişse Beyannameyi Verenin Adı, Soyadı

Varsa Unvanı

 
 

Beyannameyi Mükellef Adına Verenin İşyeri Adresi,

Yoksa İkametgah Adresi

 

 

GELİR VE VERGİ BİLDİRİMİ  
İşlemlerin Yapıldığı Tarih veya Tarihler  

Kazanç ve İradın Türü

 

Satış Bedeli veya Menfaat Tutarı

(TL)

 

Maliyet veya Gider

(TL)

 

Safi Kazanç

ve İrat

(TL)

 
  Menkul kıymetlerin ve 70 maddenin 1. fıkrasının 5 numaralı bendinde yazılı haklarla, telif hakları ve ihtira beratlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar        
  Ortaklık hakları veya hisseleri ile faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar.        
  70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal ve hakların, elden çıkarılmasından doğan kazançlar.        
  Arızi olarak yapılan ticari veya serbest meslek faaliyeti sonucu elde edilen kazançlarla, dar mükellefiyete tabi olanların 45 inci maddede yazılı işleri arızi olarak yapmaları veya ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetini durdurmaları veya terk etmeleri karşılığında elde ettikleri kazançlar.        
  Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştamallıklar.        
  Gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlarla ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete hiç girişilmemesi veya ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde ettikleri hasılatlar ve vergisi tevkif suretiyle alınmamış menkul sermaye iratları.        
 

TOPLAM

       
    ÖDENECEK GELİR VERGİSİ  
(VERGİ DAİRESİNCE DOLDURULACAKTIR)  
ÖDENECEK DAMGA VERGİSİ  
Beyannamenin Kabul Tarihi  : ….…./……../20…
 

Tahakkuk Fişinin  Tarihi             : ….…./……../20…

   

(*) Bu beyannamede Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. madde kapsamı dışında kalan gelirlere yer verilecektir.

 

 

Tahakkuk Fişinin      No’su         : …………………..

                                                                              Elden      Posta
            (**) T.C Vatandaşı Olan Kişilerce T.C. Kimlik Numarası Yazılacaktır.
 
 

 Leave a Reply

Your email address will not be published.


*