MUHTASAR BEYANNAME


Muhtasar beyanname gelir vergisi beyanlarından bir tanesidir. Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur.

Muhtasar Beyanname Nedir?

Muhtasar beyanname içerisinde stopaj usulü vergilendirme söz konusudur. Stopaj usulünde

vergi asıl borçludan değil, vergi sorumlusundan talep edilir. Bu tür vergiler kaynakta kesilen

vergilerdir. Bu yolla gelir daha sahibinin eline geçmeden önce vergilendirilmiş olmaktadır.

Mükellef ilgili vergi tevkifatlarını (stopaj, vergi kesintisi) muhtasar beyanname doldurmak ve doldurmuş olduğu beyannameyi bağlı olduğu vergi dairesine vermek sureti ile bildirir. Muhtasar beyanname aylık veya üç aylık dönemler itibari ile düzenlenip verilebilir. Ancak üç ayda bir muhtasar beyanname verme imkanından yararlanabilmenin koşulları bulunmaktadır.

Muhtasar Beyanname İçeriği

 1. Tevkifat yapan kişinin adı soyadı ve ünvanı ile ikamet adresi;
 2. Verilen Muhtasar beyannamenin ilgili olduğu ay yada aylar,
 3. Aylık ücret bordrolarının icmali,
  • Hizmet erbabının sayısı,
  • Hizmet erbabına verilen ücretler tutarı,
  • Ücretlerden yapılan vergi kesintisinin tutarı (Üç aylık muhtasar beyannamelerde her aya ait bordronun icmali ayrı gösterilir),
 4. Vergi kesintisine tabi diğer ödemeler,
  • İstihkak sahibinin(ödeme yapılan kişi) adı ve soyadı ile iş adresi, varsa bağlı bulunduğu vergi dairesi ve mükellef hesap numarası,
  • Ödemenin türü,
  • Ödemenin miktarı,
  • Ödemeden yapılan vergi tevkifatı,
 5. Muhtasar beyannamenin düzenleme tarihi ve yetkili imzası

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*