DAMGA VERGİSİ


En genel şekilde resmi evraklar üzerinde bulunan ya da bulunması için alınmakta olan bir vergi çeşidi olarak tanımlanabilmekte olan damga vergisi, kişiler veya kuruluşlar arası hukuki işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kağıtlardan alınan vergidir.

Ancak damga vergisi özellikleri ve geçerliliği nedeni ile ibraz edilebilir olmalı, imzalanabilir ya da imza değeri taşıyan ve yerine geçebilecek ibarelerinin olması ve hüküm içermesi gerektiği bazı koşulları bulunmaktadır.

Damga Vergisi Hangi Durumlarda Alınır?

Damga vergisi için mükellef, özel durumların dışında o kağıtları imzalayan kişilerdir. Ancak özel bir durum olan kağıda imzayı atan kişilerden biri muaf ya da resmi daire ise damga vergisinin mükellefi diğer kişi olmaktadır. Ayrıca bu vergi türünde nüsha sayısı arttıkça, artan her nüsha için bu vergi ödemesi gerçekleştirilmesi yükümlülüğü doğmaktadır.

Ayrıca bir sözleşme Anonim Şirket ve şahıs arasında yapılmışsa Anonim Şirket damga vergisi mükellefi olduğu için Vergi Dairesi, Anonim Şirketi kabul eder.

YENİ BİLGİ:

Damga vergisine tabi değerli evrakların listesini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Sitemize göstermiş olduğunuz ilgi ve alakayı hak edebilmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz. Damga vergisine tabi olan kağıtların listesini sizlerle paylaşarak güncel bilgileri sizlere aktarmaya çalışmaktayız. Sitemizi takip ederek en doğru ve güncel GİB haberlerine ulaşabilirsiniz.

DAMGA VERGİSİ ALINAN DEĞERLİ EVRAKLARIN LİSTESİ

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler

(45,30 TL)

2. Sulhnameler

(45,30 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri

(Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(254,40 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
 a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 9,48)

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(45,30 TL)

2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve  kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
    aa) Makbuz senedi (Resepise)

(15,80 TL)

    ab) Rehin senedi (Varant)

(9,30 TL)

    ac) İyda senedi

(1,70 TL)

    ad) Taşıma senedi

(0,60 TL)

b) Konşimentolar

(9,30 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(15,80 TL)

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba) Bilançolar

(35,00 TL)

bb) Gelir tabloları

(16,90 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(16,90 TL)

c) Barnameler

(1,70 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(7,00 TL)

e) Ordinolar

(0,60 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(7,00 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,60 TL)

b) Vergi beyannameleri:
    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(45,30 TL)

    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri

(60,50 TL)

    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri

(29,90 TL)

    bd) Muhtasar beyannameler

(29,90 TL)

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(29,90 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(60,50 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(22,30 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(22,30 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/02/2009)Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için

(35,50 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,60 TL)


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*